Regulamin strony

Regulamin strony wraz z polityką prywatności

§ 1

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz ustawie Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest PAG sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026429, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki. KRS 0000026429, NIP 713-24-70-597, REGON: 431170487.

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie,  o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:
  1. Administrator – administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.),
  2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na www.pag.com.pl.
  4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.pag.com.pl,
  5. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,

§ 3

 1. Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym akceptacji używania przez stronę plików cookies.

§ 4

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych, w tym dóbr osobistych osób tworzących treści zawarte na stronie, a także  osób trzecich,
  3. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia PAG sp. z o.o. lub Użytkowników.

§ 5

 1. Aby korzystać ze strony niezbędne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, przyspieszeniu działania Strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie) oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Użytkownik może także usunąć przechowywane pliki cookies z pamięci swojego urządzenia.

§ 6

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony, ma możliwość przesłania wiadomości do PAG sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Prawidłowe przesłanie informacji wymaga podania imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, oraz krótkiego opisu sprawy.
 3. PAG sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.
 4. Przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu oraz wyrażenie zgody na przesłanie propozycji rozwiązania, w tym oferty cenowej.

§ 7

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony PAG sp. z o.o. pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu danych osobowych.

§ 8

 1. W razie zaistnienia błędów i zastrzeżeń do funkcjonowania Strony Użytkownik ma prawo przesłać informację na adres pag@pag.com.pl.
 2. Zastrzeżenia i reklamacje, powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika. W razie konieczności PAG sp. z o.o. będzie prosiła o przekazanie informacji dodatkowych.
 3. Odpowiedź na zastrzeżenie lub reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 9

 1. Ze względów technicznych, niezależnych od PAG sp. z o.o. może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony.
 2. PAG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych.

§ 10

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia zmiany na Stronie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.
PAG
PAG Sp. z o.o.

Aleja Spółdzielczości Pracy 75
20-147 Lublin
NIP 713-24-70-597

Szybki kontakt

T +48 81 452 92 40
F
+48 81 452 92 41
E
pag@pag.com.pl